วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2550

การวิเคราะห์ SWOT

วิเคราะห์ SWOT

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก : การพิจารณาโอกาสและอุปสรรค
เครื่องมือที่ใช้ - วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 6 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ, สังคมวัฒนธรรม, เทคโนโลยี, ด้านกายภาพ, การเมืองและกฎหมาย, ด้านต่างประเทศ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน : การพิจาณาจุดอ่อนและจุดแข็ง
เครื่องมือที่ใช้ - การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)

โอกาส (Opportunity)
1. สภาวะทางเศรษฐกิจกำลังเริ่มฟื้นตัวจากปีที่ผ่านๆ โดยมีอัตราการเติบโตที่ไม่สูงมากนัก แต่ก็จัดได้ว่าประชากรมีการใช้จ่ายมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการในการขายสินค้าได้มากขึ้นด้วย
2. จากการที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
3. กระแสการรณรงค์ให้บริโภคสินค้าไทย ภายใต้ นโยบายให้ใช้สินค้าที่ผลิตโดยคนไทย เป็นการช่วยส่งเสริมการบริโภคของประชาชนให้หันมาใช้สินค้าภายในประเทศ มากกว่าการใช้สินค้าที่เป็นแปรนด์ต่างประเทศ
อุปสรรค(Threat)
1. การบริโภคสินค้าของประชาชนในปัจจุบัน จะมีการใส่ใจต่อสุขภาพกันค่อนข้างมาก จะมีการเลือกซื้อสินค้าที่ดีและมีประโยชน์ รวมทั้งการบริโภคของกลุ่มวัยรุ่นจะนิยมบริโภคสินค้าที่มีแครอรี่ต่ำ เพราะไม่ต้องการมีน้ำหนักที่มากเกินไป หรือไม่ต้องการอ้วนนั้นเอง
2. คู่แข่งขันมีสินค้าที่หลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายทำให้คู่แข่งสามารถแย่งส่วนแบ่งของกลุ่มลูกค้า

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน : การพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อน

เครื่องมือการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน คือ การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value -Chain) ในการจัดการกับกระบวนการภายในธุรกิจนั้น องค์การควรมองในภาพรวม ให้ความ สำคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการภายในธุรกิจ คือ มองทุกส่วนในห่วงโซ่แห่ง คุณค่า (Value Chain)
จุดแข็ง (Strength)
1. ประเทศจีนเป็นต้นตำรับของการใช้สมุนไพรในการปรุงอาหารและปรุงยามาแต่โบราณกาล และคนจีนมีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก ดังนั้นการคัดสรรส่วนประกอบของอาหารจึงคำนึงถึงการบำรุงสุขภาพของผู้บริโภคด้วย
2. อาหารจีนมีความหลากหลายในการประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นต้ม ผัด แกง ทอด นึ่ง ตุ๋น ซึ่งทำให้ผู้บริโภคไม่จำเจจุดอ่อน (Weakness)
1. การบริโภคอาหารจีนบ่อยครั้งเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมาย เพราะใช้น้ำมันเป็นส่วนประกอบในการทำอาหารเป็นหลัก ได้แก่ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคอ้วน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด เป็นต้น
2. รสชาดของอาหารจีนส่วนใหญ่จะมีรสจืด ผู้บริโภคบางคนที่ชอบความหลากหลายในรสชาด หรือบริโภคบ่อยครั้งอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายได้
3. อาหารจีนบางอย่างใช้อวัยวะบางส่วนของสัตว์ป่า สัตว์สงวน เป็นเครื่องประกอบอาหาร ด้วยความเชื่อที่ว่า รับประทานแล้วจะบำรุงร่างกายหรือเสริมสมรรถภาพ ทำให้สัตว์ป่าหรือสัตว์สงวนบางประเภทมีจำนวนลดน้อยลงไป การกระทำเช่นนี้ได้รับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากประเทศในแถบตะวันตก


สรุปการวิเคราะห์ SWOT

SWOT Analysis ซึ่งได้แก่
1. Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
2. Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
3. Opportunities - โอกาสที่จะดำเนินการได้
4. Threats - อุปสรรค หรือปัจจัยที่คุกคามการดำเนินงานขององค์การ
การวิเคราะห์ SWOT อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการทำ Situation Analysis
เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำคัญในการดำเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค เพื่อประโยชน์ในการกำหนดวิสัยทัศน์ หรือเลือกกลยุทธ์ระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการทำ Strategic Decision การทำ Strategic Decision เป็นการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์หรือวิธีดำเนินงานที่สำคัญ ที่เป็นหลักในการปฏิบัติไปสู่สภาพที่ต้องการในอนาคตขององค์การ เพื่อการบรรลุ Vision หรือสภาพในอนาคตตามที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการเลือกโดยคำนึงถึงสภาพในอนาคต โดยคำนึงถึงจุดที่ต้องการ โดยรู้สถานการณ์ เห็นถึงโอกาสและรู้จุดดี จุดเด่นตลอดจนจุดอ่อนในการดำเนินงานไปสู่จุดหมายที่ต้องการขององค์การในอนาคต เป็นการค้นหากลยุทธ์โดยหลักการ มองกว้าง เห็นไกล รอบคอบ ตามหลักการกำหนดกลยุทธ์ในแบบต่าง ๆ เช่น กลยุทธ์ที่มุ่งหา S สูง – O สูง, S สูง – T ต่ำ, W ต่ำ – O สูง และ W ต่ำ – T ต่ำ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เพื่อความเจริญก้าวหน้า (Growth Strategy) กลยุทธ์แบบคงที่ (Stability Strategy) กลยุทธ์แบบตัดทอนป้องกัน (Retrenchment and Defense Strategy) กลยุทธ์การตั้งราคา-การขาย กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การเป็นผู้นำ กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การจำกัดขอบเขตปฏิบัติการ เป็นต้น

ตัวอย่าง : แผนการตลาด ดูได้ที่http://www.huso.buu.ac.th/vuttichat/marketing%20plan2.doc

ไม่มีความคิดเห็น: